Informácie

Problém: Informovanie dobrovoľných hasičských jednotiek o potrebe zásahu

Riešenie: Zvolávací systém pre obecné (dobrovoľné) hasičské zbory

Cieľ: Informovanie všetkých členov a skrátenie času výjazdu dobrovoľných hasičov

O čo ide:

Rýchle a efektívne oznamovanie požiarov a iných udalostí členom dobrovoľných hasičských jednotiek patrí k dôležitým krokom v boji proti škodám vznikajúcimi počas týchto nebezpečných situácií. V zmysle poplachových plánov okresov je nasadenie obecných hasičských zborov (OHZ) dôležitým krokom pri záchrane ľudí a majetku. V súčasnosti neexistuje systémové riešenie umožňujúce efektívne oznámiť členom OHZ potrebu výjazdu. Táto skutočnosť patrí medzi jeden z najzávažnejších problémov brániacich efektívnemu využitiu dobrovoľných hasičov v obciach. Zvolávací systém pre dobrovoľné hasičské zbory predstavuje prostriedok, ktorý rieši tento problém. Zvolanie členov OHZ môže iniciovať osoba z obce (starosta, veliteľ, alebo iní člen daného zboru) alebo operačný dôstojník hasičskej stanice HaZZ. Systém odbremeňuje samotných dobrovoľných hasičov ako aj operátorov HaZZ od zdĺhavých, alternatívnych spôsobov komunikácie. Všetky zodpovedné osoby ktorým je potrebné oznámiť udalosť sa okamžite dozvedia o potrebe zásahu. Zabráni sa tak oneskorenému výjazdu dobrovoľných hasičských jednotiek.

Princíp:

Základom systému je databáza OHZ obsahujúca zoznam jej členov s číslami na ich mobilný telefón. V prípade potreby je členom zvolených OHZ zaslaná formou SMS správy na ich mobilné telefóny informácia o potrebe výjazdu. Dobrovoľníci tak môžu okamžite zasiahnuť a zabrániť tak zbytočným škodám. Iniciovať rozoslanie SMS je možné dvoma spôsobmi. V prvom prípade je iniciátorom zvolania nejaká osoba z obce, ktorá je registrovaná v systéme (obrázok 1). Môže to byť člen OHZ, prípadne iná zodpovedná osoba z obce ako napríklad starosta. V tomto prípade sa zasiela SMS správa na skrátené číslo 6662. Text správy musí začínať slovom „hasic“ (veľkosť písmen nie je dôležitá). Následne text pokračuje opisom udalosti ktorá vyžaduje výjazd. Príklad takejto správy je: „Hasic Poziar rodinneho domu, zlate klasy, veterna 35.“ Osoba, ktorá je registrovaná v systéme v príslušnom OHZ zašle SMS s týmto textom na špeciálne číslo 6662. Po prijatí tejto správy náš systém identifikuje z ktorého zboru je osoba, ktorá zaslala SMS a zabezpečí preposlanie správy všetkým ostatným členom zboru. Nie je potrebné definovať ktorým osobám má byť správa doručená. Ich identifikáciu zabezpečuje systém automaticky. Týmto spôsobom systém odbremeňuje iniciátora od potreby zavolať alebo zaslať správu všetkým členom zboru zvlášť, čím výrazne zjednodušuje a skracuje čas oznámenia udalosti. Zaslanie SMS na číslo 6662 pre potreby zvolávacieho systému hasičov nie je spoplatnené žiadnou prirážkou napriek tomu, že ide o špeciálne, skrátené číslo. Odosielateľ platí len bežnú cenu SMS. Jednotlivým členom OHZ je zvolávacia SMS doručená z čísla 66001. V správe sú členovia informovaný o potrebe zásahu.

Schéma fungovania

Druhý spôsob iniciácie oznámenia udalosti je zabezpečená prostredníctvom operátorov hasičských staníc (obrázok 2). Tí majú prístup k našej aplikácii prostredníctvom webového rozhrania cez ktoré môžu iniciovať zaslanie SMS. V prípade, že ktokoľvek nahlási udalosť na telefónnom čísle 150 (alebo 112), operačný dôstojník jednak vysiela na zásah hasičov z HaZZ a tiež iniciuje prostredníctvom nášho systému zaslanie SMS členom jedného alebo viacerých zvolených OHZ. Systém aj v tomto prípade odbremeňuje od potreby oznámenia udalosti každému členovi OHZ individuálne. Operátor musí zvoliť len príslušný zbor a systém zabezpečí doručenie správy jeho členom. Pre operačných dôstojníkov je dôležitou informáciou koľko členov OHZ je schopných zúčastniť sa výjazdu a s akou technikou. V praxi sa osvedčilo aby jeden zo zasahujúcich členov zavolal na 150 a zdelil operačnému dôstojníkovi potrebné informácie.

Schéma fungovania

Podpora prevádzky systému:

Prevádzka systému v súčasnosti nie je financovaná žiadnou štátnou inštitúciou. Našou snahou je dosiahnuť aby obce a OHZ využívali systém bezplatne. Pokúšame sa osloviť štátne inštitúcie aby hradili náklady namiesto obcí a OHZ. Fungovanie systému je ale nutne spojené s výdavkami na zasielanie SMS a prevádzkou technologickej platformi. Systém je poskytovaný bezplatne pre všetky registrované zbory a NEVYŽADUJE sa žiadny mesačný poplatok. Zvolávanie prostredníctvom operačného strediska HaZZ je v súčasnosti využívané iba v Trnavskom kraji. Zo súčasného postoja HaZZ nie je jasné kedy dôjde k nasadeniu systému na ostatných operačných strediskách. Od začiatku projektu je do podpory prevádzky systému zapojený aj poisťovací maklér OMNI FINANCE, s.r.o., ktorý umožňuje zborom využívať systém zdarma. Stačí k tomu veľmi málo. Akékoľvek osoby môžu uzavrieť poistku prostredníctvom OMNI FINANCE, s.r.o., čím prispejú k prevádzke systému danému zboru. Stačí zhruba 40 povinných zmluvných poistení auta a systém využívate zdarma! Ak má napríklad váš zbor 10 členov, stačí aby každí z nich zabezpečil cez svoju rodinu, známych 4 poistky prostredníctvom OMNI FINANCE, s.r.o.. Pre ďalšie informácie navštívte OMNI FINANCE, s.r.o. – poisťovací agent (hasici@omnifinance.sk, 0907 592 949, www.omnifinance.sk).

Čo spraviť aby ste mohli využívať výhody systému aj vy:

Ako je zrejmé z opisu systému, pre jeho použitie je potrebné aby bol váš zbor registrovaný v našom systéme. Na zbor nekladieme žiadne predpoklady. Cieľom je aby bol v systéme registrovaný každý aktívny zbor na celom Slovensku. Registrácia je jednoduchý proces – objednanie služby a dodanie informácií o členoch OHZ (meno a číslo na mobil). Cestou je registrácia cez zodpovednú osobu z obecného úradu (alebo samotného hasičského zboru) na tlačive dostupnom na tejto webovej stránke v časti Kontakt a objednanie služby. Informácie nám zašlete emailom na info@systemhasici.sk. Po objednaní služby Vás zaregistrujeme a vykonáme testovacie rozoslanie SMS pre účely overenia správnej funkčnosti systému. Po úspešnom overení budete môcť využívať systém v ostrej prevádzke.

Kto za tým stojí:

 • Ing. Peter Bartalos, PhD.
  Člen DHZ Zlaté Klasy

  email: info@systemhasici.sk

  mobil: +33 6 46 60 55 27 (ZAHRANIČNÉ ČÍSLO - Francúzsko)

 • ASMS
  Poskytuje služby v oblasti mobilného marketingu. Má za sebou projekty ako Superstar, Let's dance a pod. V rámci systému pre hasičov zabezpečuje zasielanie sms na mobilné telefóny.
 • Podporujú nás:

  firesystem_banner.jpg

  Valid XHTML 1.0 Strict | CSS